OM OSS

Hem E Om oss E Drogpolicy

Väddö folkhögskolas alkohol- och drogpolicy

Studerande på Väddös långa kurser skall vara alkohol- och drogfria. Även utanför undervisningstid råder alkohol- och drogfri miljö på Väddö folkhögskolas internat. Alkohol och droger accepteras således inte i skolans långa kurser. Detta gäller även vid studiebesök, studieresor eller någon annan av skolorna anordnad aktivitet.

Vi vill främja en trygg miljö för alla studerande, därför är det bra att inte bjuda in de problem som kan uppstå vid droganvändning och alkoholkonsumtion.

Målet är att erbjuda en hög utbildningskvalitet i en helt drogfri studiemiljö och förebygga missbruk. Vi informerar om policyn för deltagare i alla våra långa kurser. Skolans policydokument läggs också ut på hemsidan.

En väsentlig del som berör de internatboende på Väddö folkhögskola är att uppmärksamma det kontrakt angående drogpolicyn som alla deltagare skrivit under i samband med hyresavtalet. Vid de studerandes kontinuerliga mentorssamtal skall också särskild vikt läggas vid drogfrågor. I de långa kurserna ingår dessutom utbildningsmoment som berör alkoholfrågor och övrig drogproblematik.

Alla studeranden skall också engageras i det kontinuerliga drogförebyggande arbetet som kan ta stöd i seminarier, föreläsningar, experthjälp mm. Som ett led i det förebyggande arbetet är också deltagarna skyldiga att vidarebefordra uppgifter om missbruk (till kursföreståndare, rektor eller annan personal).

För att trygga en drogfri miljö på skolan och för att hjälpa de studerande som är beroende av alkohol och droger har vi upprättat följande handlingsplan.

 

Handlingsplan vid missbruk

Om en missbrukssituation uppstår gäller följande handlingsplan. För de som missbrukar kommer åtgärder i tre steg att vidtas:

    1. Den studerande som är påverkad av alkohol eller droger avstängs tillfälligt från skola och internat med omedelbar verkan.
    2. Påföljd för deltagare diskuteras och beslutas av rektor efter diskussion med berörd personal och den studerande.
    3. Rektor informerar, både muntligt och skriftligt, om beslut för framtiden om påföljd såsom varning eller permanent avstängning.

Alla beslut skall följa Stiftelsens Studerandes rättigheter och de kan överklagas hos skolans styrelse och som sista instans hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Avstängning – innebär att deltagaren antingen tillfälligt eller permanent avstängs från skolan. Deltagaren får inte delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.

Väddö folkhögskolas drogpolicy med bifogad handlingsplan revideras vid behov.

 

Share This