ALLMÄN KURS I NORRTÄLJE

Hem E Kurser E Allmän kurs i Norrtälje E Närvaropolicy på Allmän kurs i Norrtälje

Närvaropolicy

På Allmänna kursen i Norrtälje, arbetar vi med varierande undervisningsmetoder. Enskilda arbeten varvas med projektarbeten och grupparbeten. Vi har inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt studiebesök, teater- och museibesök. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Vår filosofi är att alla deltagare har värdefulla kunskaper och erfarenheter, något som är viktigt att ta till vara på.

För att du ska tillgodogöra dig undervisningen samt få en helhet i din utbildning är närvaron på skolan en förutsättning. Omdöme/utbildningsbevis/intyg för fullgjord kurs kan därför endast ges till deltagare som har minst 80 % närvaro totalt under hela läsåret. All frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

För full ersättning från CSN krävs full närvaro, med andra ord minst 80 procent.
 

Våra rutiner vid sjukdom

  • Sjukdom och all annan frånvaro skall anmälas personligen via sms eller telefon senast kl. 08.30 första frånvarodagen.
  • Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan.
  • Vård av barn ska anmälas till CSN.
  • Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan. Är du frånvarande längre än en vecka skall läkarintyg visas.

 

Uppföljning av närvaro/frånvaro

All frånvaro förs in i närvarosystemet Schoolsoft, av lärare/mentor. Närvaron granskas regelbundet, och följs upp av mentorn under terminens gång. Det är också en stående punkt vid mentorsamtalen.
 

Handlingsplan vid hög frånvaro

  • Om frånvaron överstiger 20 % trots en muntlig varning, skickar studierektor ut en skriftlig varning, varning nr 1 till den studerande.
  • I varningen ska konsekvenserna vara tydliga: en hög frånvaro efter tre veckor innebär rapportering till CSN, den studerande deltar inte i studierna och är inte längre berättigad till studiemedel. Det ska även framgå att fortsatt hög frånvaro på sikt innebär att omdömet riskerar att utebli.
  • Om frånvaron fortsätter att vara högre än 20 % under de tre veckorna skickas en rapport till CSN om att den studerande inte är aktiv i skolan.

Undantag från rapportering till CSN kan endast göras om den studerande har varit sjukskriven och kan uppvisa giltiga läkarintyg. Deltagaren kallas också till ett samtal, där skriftlig varning nr 2 delges. I denna varning ska det tydligt framgå att frånvaron måste understiga 20 % inom de kommande tre veckorna, för att inga ytterligare åtgärder ska tas. Om ingen ändring sker riskerar den studerande att behöva sluta på skolan. Varningen ska undertecknas av den studerande och rektor.

Om frånvaron efter de tre veckorna fortfarande överstiger 20 procent, meddelar rektorn den studerande och CSN att han/hon måste sluta skolan. Undantag kan göras om den studerande har varit sjukskriven och kan uppvisa giltiga läkarintyg, varit frånvarande på grund av vård av barn eller någon annan liknande omständighet. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Väddö folkhögskolas styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd, FSR.

Kursfakta

Vi har just nu kö till utbildningen, därför kan vi inte anta fler sökande till vårterminen 2022. Ansökan till höstterminen 2022 kommer att öppna under våren.

Plats: Stora brogatan 10, Norrtälje

Kursstart, hösten 2021: 18 augusti

Sista ansökningsdag: Ansökan stängde den 1 juni 2021.

Antagningsvillkor: Personlig intervju, du måste ha fyllt 18 år senast det år du börjar hos oss.

Antagning: Två gånger per år (augusti och januari).

Ekonomi: Undervisningen kostar inget men vi tar ut en avgift på 800 kr per termin för att täcka kostnader för kopiering, internet och försäkring.

CSN: Studierna är studiemedelsberättigade.

Kontaktperson:
Anna Leander, kursansvarig
E-post: anna.leander@allmankurs.se
Telefon: 08-745 82 04

Direktnummer till Allmän kurs i Norrtälje: 070-241 28 11

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Share This