AKVAPONIINGENJÖR – YH-UTBILDNING

Akvaponiingenjör – Delkurser

Här hittar du alla delkurser som du kommer läsa under utbildningens 2 år. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.
 

Akvakultur – ekonomi, juridik och miljö | 5 poäng

Här får du kunskaper i hur traditionellt vattenbruk påverkar miljön samt rådande lagstiftning på området. Kursen ger också kunskaper om den nationella livsmedelsstrategin samt innebörder att gå från en linjär modell till en cirkulär.
 

Akvaponi – ekonomi, juridik och miljö | 20 poäng

Kunskaper i hur du via en akvaponi kan skapa en cirkulär ekonomi genom att frångå traditionella linjära modeller att odla grödor och fisk på. Vidare ges djupare kunskaper i hållbar utveckling samt studier kring innehållet i Agenda 2030 och hur dessa kan efterlevas med akvaponisk odling. Nationell och europeisk lagstiftning som främjar miljövänliga aktiviteter är ytterligare ett område som behandlas i kursen.
 

Design av akvaponiska näringskedjor | 15 poäng

Kursen ger dig goda kunskaper om kretsloppet av näringsämnen i ett recirkulerande system samt om den biologiska processen som möjliggör cirkulär ekonomi av näringsämnen. Huvudsyftet med kursen är att kunna göra korrekta val av system kopplat mot plats och grödor. Efter kursen kan du göra självständiga bedömningar om plats samt vilka arter av fisk och grödor som är lämpliga för ett akvaponiskt system.
 

Design av akvaponiska system | 60 poäng

Kursen är omfattande i kunskapsmoment. Du får lära dig att designa varje komponent i systemet. Du ges också god insikt i hur olika typer av vattenkällor kan kopplas mot systemet (regnvatten, grundvatten, kommunala vattenkällor, etc.) Huvudsyftet är att knyta samman alla delar och kunna designa och bygga ett akvaponiskt system. Här ingår även energitekniskt hållbara lösningar. I denna kurs bygger du en egen akvaponisk demoanläggning.
 

Drift och underhåll | 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att sköta övervakning och drift av ett akvaponiskt system. Det omfattar felsökning samt lämpliga åtgärder, växt- och fiskhantering samt optimering av tillväxt i systemet.
 

Entreprenörskap | 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Bland detta kan nämnas olika företagsformer, ekonomiska kalkyler, juridik, m.m. Du får kompetens att kunna designa system utifrån investeringskalkyler samt hållbarhets- och lönsamhetsberäkningar.
 

Fiskkunskap – iktyologi | 20 poäng

Kursen ger dig kunskaper inom området fiskodling omfattande de tematiska områdena fiskfysiologi och biologi samt slakt. Du får även kunskaper om fiskars livsbetingelser, hälsa samt eventuella sjukdomar. Genom kursen får du goda kunskaper om hela fiskodlingsprocessen, göra urval av arter samt säkerställa goda livsmiljöer för fisk i ett slutet system.
 

Kemiintroduktion för akvakultur | 10 poäng

Detta är en grundkurs i akvatisk kemi som ger dig kunskap om de grundläggande förutsättningarna för odling av fisk i slutna system. Kursen innehåller även principerna om vattenkvalitet och dess förutsättningar för odling av fisk. I det här momentet lär du dig att bedöma och analysera vattenprover i laboratorium.
 

Kemiintroduktion för hydroponi | 10 poäng

Kursen ger grundkunskaper om växternas kemi samt principer för vattenkemi i samband med odling i vattenfas samt agronomi. Kursen behandlar även växters behov av näringsämnen, samt förmåga att kunna identifiera eventuella brister, övergödning, etc.
 

Projektledning | 30 poäng

Kursen ger dig kunskaper inom projekteringsfasen i ett projekt inom teknikområdet, kopplat till den framtida yrkesrollen. Kursen ger fördjupade kunskaper om projektering och projektledning, verktyg för projektledning, behovsanalys samt ekonomiska kalkyler. Du lär dig att leda ett projekt från start till mål.
 

Typer av akvaponiska system | 15 poäng

Kursen ger kunskaper om olika typer av akvaponibäddar, hur recirkulationsteknik fungerar samt hur du väljer rätt kombination mellan fisk och gröda. Här får du också kunskaper om principerna för RAS-teknik samt därtill hörande teknikkunskaper och komponenter i systemet.
 

Växter och odling | 20 poäng

Kursen ger kunskaper om grönsaksodling utan jord. Här får du lära dig om lämpliga arter samt dess förutsättningar för tillväxt i en akvaponi. I denna kurs ingår även utbildning inom skadedjursbekämpning (pest management) samt hantering av detta. Odlingsteknik inom hydroponisk odling.
 

Växtodling – juridik, ekonomi och miljö | 5 poäng

Kursen ger kunskaper om hur traditionellt lantbruk påverkar miljön både positivt och negativt. Kunskaper om nationella livsmedelsstrategin samt därtill hörande relevant lagstiftning. Vidare ges också kunskaper om ekonomiska och miljömässiga aspekter på odling.
 

Examensarbete | 30 poäng

Kursen innebär att du skriver ett enskilt arbete inom något av utbildningens kursområden som du själv väljer att fördjupa dig inom. 25% av arbetet ska vara skrivet på engelska.
 

LIA (Lärande i arbete) | 100 poäng

Den här kursen sker ute i arbetslivet. LIA genomförs vid 2 tillfällen. En period år 1 och en period år 2. Syftet är att de teoretiska kunskaper du erhållit skall prövas praktisk i arbetslivet. Detta är ett aktivt lärande med problemlösning på ”riktigt”. Stöd ges av handledare om behov finns.

LIA-1 har som fokus att ge en första introduktion och insikt i de tekniska installationer som du kommer att möta ur ett användar-/brukarperspektiv.

LIA-2 innebär att mer teoretisk grund finns och därigenom kommer denna LIA-period att innehålla fler delar av yrkets helhet. Efter LIA-2 skall du veta hur och vad det innebär att arbeta inom samtliga delar i ett akvaponiskt system (t.ex. system, design samt drift och underhåll).

 
Läs mer om utbildningen under kursinformation
 

Kursfakta

Ansökan till höstterminen 2023 öppnar under våren 2023

Kursstart: Måndag 22 augusti 2022

Kurslängd: 2 år (400 YH-poäng)

Studietakt: Heltid (100%) och på distans med fysiska träffar i Norrtälje.

Antagningskriterier: Grundläggande behörighet

Ansökan stängde: 18 april 2022

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men studentlitteratur samt resor, kost och logi vid fysiska träffar bekostas av den studerande.

CSN: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kontaktpersoner:
Gabriel Liljenström, utbildningsledare
Telefon: 0176-528 11
E-post: gabriel.liljenstrom@vaddo.fhsk.se

Amelia Morey Strömberg, utbildningsansvarig
Telefon: 0176-28 61 17
E-post: amelia.stromberg@campusroslagen.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Share This