HUMANISTISK BEHANDLINGS- /SOCIALPEDAGOG

Ett viktigt socialt yrke!

Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk behandlingspedagog rätt för dig. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som behandlingspedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.

Pedagogiska metoder och upplägg

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna.
Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.
Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Vår huvudmetod är Problembaserat lärande (PBL)

Det centrala i PBL är betoningen på eget kunskapsinhämtandet. PBL karaktäriseras av mötet mellan lärare och den studerande och av samarbete kring en utbildningsuppgift. Startpunkten för lärandet sker genom att använda problem (utgångspunkter).
Problemen skall aktualisera den förståelse och kunskap som den studerande har i förhållande till fenomenet i fråga. Detta leder till att den som ska lära kan se vilken ytterligare kunskap som krävs för att förstå eller lösa problemet. Att använda problem som utgångspunkter för lärandet innebär även att förmågan till livslångt lärande uppmuntras.

Problembaserat lärande

Studierna organiseras i mindre grupper (så kallade basgrupper) och ger de studerande tillfällen att successivt formulera sin kunskap i ett socialt sammanhang där de kan uppleva tillhörighet. I basgrupperna har de studerande, tillsammans med sin handledare, möjlighet att bygga ett arbetsklimat som präglas av önskan att dela sin förståelse och sin kunskap med varandra inom de områden som studeras. Den studerande har ett eget ansvar för att inhämta de kunskaper som lösningen på ”problemet” kräver. En sådan träning i ansvarstagande är en bra och viktig komponent i utbildningen inför framtida arbete som behandlare. Problembaserat lärande bygger dels på basgruppsarbete och dels på självstyrt lärande.

Arbete i Basgrupp innebär
– att alla förbereder sig för ett livslångt lärande
– att alla är viktiga
– att alla ger varandra stöd och stimulans

Att arbeta självstyrt innebär att den studerande
– identifierar sitt inlärningsbeteende – Vad behöver jag lära mig?
– väljer informationskällor (böcker, tidningar, intervjuer, studiebesök etc.) på ett källkritiskt sätt
– utvärderar inhämtade kunskaper
– utvärderar sitt eget lärande

Lärarnas uppgift i PBL
– Är att formulera utgångspunkter/problem som leder fram till frågor som är adekvata för kursens mål.
– Är att introducera uppgiften och handleda basgrupperna regelbundet i genomförandet.
– Är att hjälpa de studerande med litteraturtips, och att lägga nivån på arbetet samt finnas tillgängliga som resurspersoner inom kursens ämne
– Är att betygssätta arbetet och ge individuella uppgifter till de studerande som t.ex. på grund av sjukdom inte kunnat delta i basgruppens arbete

Studieomdömen

På folkhögskolan erhåller de studerande som så önskar ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från all undervisande personal. Studieomdöme utfärdas på de kurser där skolan beslutat att studieomdöme kan utfärdas.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska en behandlingspedagog kunna:

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Kursfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Antagningsvillkor: personligt brev, intervju, grundläggande behörighet.
Studietakt: heltid
Kontaktperson: Solveig Gudmundsdottir, 070-657 63 03 epost: Solveig.gudmundsdottir@vaddo.fhsk.se
Sista ansökningsdag: 30 juni 2017

Instagram

Share This