HÄLSOPEDAGOG

Kursinnehåll

Efter 2 år kan du arbeta med hälsovägledning, kostrådgivning, stresshantering och avslappning, massage, styrkeinstruktion, motions- och friluftsaktiviteter och tobaksavvänjning. En kurs med betoning på helhetssyn och främjande hälsopedagogiskt arbete, hälsopromotion.

Ledarskap

Inbakat i utbildningen till hälsopedagog ligger 8 veckors ledarutbildning. En hälsopedagog skall efter genomgången hälsopedagogutbildning ha:

 • kunskap om sin egen roll som gruppmedlem och som ledare.
 • kunskap om olika grupputvecklingsfaser.
 • kännedom om olika ledarstilar.
 • tränat och utvecklat sitt ledarskap i olika sammanhang.
 • reflekterat över ledarskap kopplat till grupputveckling.
 • förtrogenhet med att organisera och leda grupper i olika lärandemiljöer.

 

Metodik 12 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning kunna:

 • planera, genomföra och utvärdera ett pedagogiskt innehåll anpassat till olika målgrupper.
 • utföra muntliga och skriftliga presentationer med hjälp av framförandeteknik.
 • skriva en vetenskaplig rapport, samt analysera dess innehåll och form.
 • göra en projektbeskrivning samt genomföra projekt.
 • genomföra hälsovägledningssamtal individuellt/i grupp utifrån ett livsstils- och beteendeförändringsperspektiv.
 • använda Pedagogiskt drama som metod. Att med lekar, övningar och rollspel som redskap symboliskt gestalta företeelser och erfarenheter, samt skapa möjlighet för individen och gruppen att hantera sin verklighet.
 • förstå vikten av, samt använda ett mångsidigt arbetssätt/förhållningssätt utifrån humanistiska pedagogiken.
 • ha utvecklat en personlig ledarstil, anpassad till situation och målgrupp.
 • använda sig av motiverande samtal (MI) steg 1

Vidare skall den studerande kunna använda hälsovägledningsmetoderna:

Näringslära 8 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning:

 • ha kunskap om sambandet mellan matvanor och hälsa.
 • kunna planera och genomföra kurser för olika målgrupper.
 • ha god teoretisk kunskap i näringslära och måltidsplanering.
 • kunna göra en individanpassad matsedel med hjälp av kostdataprogram.
 • ha kunskap om sambandet mellan matvanor och hälsa/sjukdomar.
 • göra bra livsmedelsval utifrån ett miljöperspektiv.
 • ha kunskap om och förståelse för olika kulturers syn på mat och hälsa.
 • kunna arbeta som kostrådgivare med motiverande samtal (MI) som metod.
 • möjlighet ges att bli certifierad kostrådgivare.

Humanbiologi 8 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning ha god teoretisk kunskap om människans anatomi och fysiologi. Denna kunskap ligger till grund för följande moment:

 • massageutbildning, Diplomerad massör. Kunna ge klassisk massage i syfte att främja hälsan. www.friskvardsgruppen.se
 • testledarutbildning. Kunna utföra och utvärdera konditionstest på cykel.
 • idrottsmedicin. Kunna förebygga idrottsskador.
 • ergonomi. Kunna analysera en individs arbetsförhållanden, fysiskt, psykiskt och socialt.

Psykologi 5 veckor

En hälsopedagog skall efter genomgången hälsopedagogutbildning ha kunskap om:

 • gruppdynamiska processer såväl som konfliktlösning.
 • sina egna såväl som andras sociala roller, rollkonflikter samt psykologiska försvar.
 • barns sociala och psykiska utveckling, samt hur det kan påverka människans vuxna liv.
 • att använda sig av olika psykologiska förklaringsmodeller och teoribildningar i mötet med individen/gruppen.

Hälsa och livsstil 4 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning:

 • ha en helhetssyn på människan och kunskap om livsstilens betydelse för människans hälsa.
 • veta hur och varför tobak, alkohol och narkotika påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt.
 • kunna planera och genomföra en rökavvänjningskurs.
 • ha provat och värderat olika metoder inom Alternativ medicin.

Natur och friluftsliv 6 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning:

 • ha grundläggande kunskap i friluftsteknik och egen erfarenhet av olika friluftsaktiviteter.
 • känna till olika friluftsorganisationer och företag.
 • ha kunskap om säkerhetstänkande i friluftslivet.
 • kunna ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • kunna planera, genomföra och utvärdera friluftsaktiviteter för olika målgrupper.
 • kunna förstå och redogöra för sambandet mellan friluftsliv och hälsa.

Motion och träningslära 5 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning ha god teoretisk kunskap om konditions- styrke- och rörlighetsträning. Denna kunskap ligger till grund för:

 • styrkeinstruktörsutbildning 1. Kunna instruera övningar i syfte att bevara och förstärka muskelstyrkan.
 • motionsledarutbildning. Kunna konstruera/planera och genomföra olika motionsaktiviteter, samt förmedla rörelseglädje.
 • kunna ge och följa upp träningsråd/upplägg till individer och grupper.
 • ha provat på och värderat olika motionsaktiviteter.
 • utbildning till instruktör i vattenaerobic
 • FAR-ledarutbildning. (Fysisk aktivitet på recept) www.farledare.se
 • möjlighet ges till att bli certifierad personlig tränare (PT)

Stresshantering 6 veckor

En hälsopedagog skall efter genomgången hälsopedagogutbildning:

 • ha kunskap om hur kroppens nerv- och hormonsystem fungerar i lugna och stressade situationer.
 • veta vad sambandet mellan Antonovskis KASAM (känsla av sammanhang) och hälsa innebär.
 • ha provat och värderat olika avslappnings- och stresshanteringsmetoder.
 • kunna planera och genomföra kurser och föreläsningar i stresshantering för olika målgrupper.
 • ha skrivit en avslappningstext, avsedd för en viss individ eller grupp

Folkhälsa 4 veckor

En hälsopedagog ska efter genomgången hälsopedagogutbildning ha kunskap om:

 • samhällets organisation och förvaltning.
 • hur nationellt och internationellt folkhälsoarbete är organiserat.
 • folkhälsa sett ur ett antropologiskt/etnologiskt perspektiv.
 • hur promotivt hälso/folkhälsoarbete bedrivs på olika arenor, exempelvis i skolan och på arbetsplatsen.
 • folkhälsovetenskap med inriktning hälsopedagogik.

Branschkunskap 3 veckor

En hälsopedagog ska eftergenomgången hälsopedagogutbildning se olika möjligheter och vägar till yrket som Hälsopedagog.

 • samt få en aktuell bild av hur branschen ser ut just nu och i framtiden – kommande behov.
 • förbereda sig för att professionellt möta företag och organisationer i syfte att ”sälja in” sin idé som Hälsopedagog.
 • en introduktion till att starta eget företag.
 • marknadsföring för att nå ut med sitt budskap.

Lärande i arbetet, LIA, 11 veckor

Denna del av utbildningen har en nyckelroll i helheten. Den utgör den förmedlande länken mellan teori och verklighet.
Det finns flera LIA-perioder under utbildningen. Skolan, med barn som målgrupp och en lång period i slutet av utbildningen, där den studerande själv väljer plats och målgrupp.
I utbildningen lär sig den studerande tidigt att arbeta i projektform.
Inför och efter varje LIA-period sker planering/ utvärdering i samverkan mellan den studerande, LIA-handledaren och utbildningen. Vi eftersträvar att den studerande är på samma plats under lång tid. Detta säkerställer ett gott utbyte av erfarenheter och kanske en god chans till fortsatt arbete. I den sista och längsta LIA-perioden är hälsopedagogen en resurs på arbetsplatsen och provar sina kunskaper och färdigheter i eget planerat arbete, med handledaren som mentor.

Projekt och planering, 4 veckor

Denna del av utbildningen ligger i anslutning till olika moment där du tränar på att planera olika projekt som sedan genomförs under olika teman.

Tillval

Kursfakta

Kurslängd: 2 år
Kursstart: augusti 2018
Antagningsvillkor: grundläggande behörighet, intervjuer
Studietakt: 100%
Kontaktperson: Lotta Hertzberg, e-post: lotta.hertzberg@vaddo.fhsk.se , tfn: 0176-528 08
Sista ansökningsdag: 15 april 2018
Kurstider 2017/2018
Höst: 21 augusti – 22 december
Lov v.44
Vår: 8 januari – 8 Juni
Lov v.9 & v.14

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Share This